Může se i špatná knížka či film stát hitem?


Není žádným tajemstvím, že hlavním cílem filmového a do menší míry i knižního průmyslu je vydÄ›lat co nejvíc penÄ›z. To je ovÅ¡em možné jen tehdy, když si pÅ™ijdou diváci film shlédnout nebo Ätenáři si onu knihu koupí. Problém vÅ¡ak je, že naprostá vÄ›tÅ¡ina filmů a knih, které se dnes vydávají, není zrovna příliÅ¡ kvalitní.

 

To samozÅ™ejmÄ› není nic nového, bylo tomu tak vždy. Rozdíl je vÅ¡ak v tom, že z minulosti pÅ™ežily do dneÅ¡ní doby pouze ty skuteÄnÄ› dobré kousky, zatímco ty Å¡patné skonÄily v zapomnÄ›ní. OvÅ¡em vytvoÅ™it nÄ›co skuteÄnÄ› dobrého není nijak jednoduché. Mnohdy je to dokonce riskantní, neboÅ¥ nemůžeme nikdy vÄ›dÄ›t, jak lidé naÅ¡e dílo pÅ™ijmou. PÅ™esto existují metody, které dovedou i ze Å¡patné knihy Äi filmu udÄ›lat velký hit. Potíž je v tom, že to není levné.

 

filmový pás s filmem

 

Základem je samozÅ™ejmÄ› řádný marketing. Ten musí být intenzivní, aby vyvolal pocit, že ono dílo je skuteÄnÄ› minimálnÄ› poÄinem roku. Nelze jej vÅ¡ak využít u každého, neboÅ¥ by pak lidé vůÄi tomuto způsobu propagace otupÄ›li. Proto se používá pouze u nÄ›kterých dÄ›l. A je pravdou, že to funguje.

 

Pokud se totiž v lidech podaří vyvolat oÄekávání, že se jedná o skuteÄnÄ› nÄ›co výjimeÄného, pak je mnohem pravdÄ›podobnÄ›jší, že si onu knihu koupí Äi navÅ¡tíví film. Je vÅ¡ak pravdou, že u filmového průmyslu je situace ponÄ›kud složitÄ›jší. Zatímco Ätenář si knihu koupí, a i když se mu nakonec nelíbí, stále za ni zaplatil, pokud se divákovi nelíbí film, tak na nÄ›j půjde pouze jednou a následnÄ› si nebude kupovat například jeho DVD.

 

Ätení knihy

 

Dalším způsobem, jak zvýšit popularitu, zejména u knih, je jejich adaptace – u knih filmová Äi seriálová, u filmu knižní. Tyto pak pÅ™ináší další peníze, neboÅ¥ Ätenář/divák si myslí, že by nÄ›co takového nedÄ›lali, pokud by se nejednalo o skuteÄnÄ› výjimeÄnÄ› dobré dílo. Ukazuje se vÅ¡ak, že tomu tak ani zdaleka není.

 

I to je důvod, proÄ bychom mÄ›li i v tomto případÄ› pÅ™estat naslouchat reklamám. Obvykle totiž nejsou ani zdaleka tak upřímné a vÄ›rohodné, jak se tváří.

Podobné příspěvky